Soortenorganisaties

Centraal bureau voor statistiek
Centraal bureau voor statistiek

Centraal bureau voor statistiek

Voor de monitoring van het (inter)nationaal natuurbeleid werken de PGO’s sinds jaar en dag samen met het Centraal Bureau voor Statistiek in het kader van de Netwerken Ecologische Monitoring en de Rode Lijsten. Mede dankzij de statistische expertise van het CBS zijn de gegevens uit deze programma’s een goede bron van informatie voor kennisinstituten en het planbureau voor de leefomgeving.

Klik hier voor de website van centraal bureau voor statistiek

Groene elf
Groene elf

Groene elf

De VOFF streeft ernaar de kennis over het nut van (vrijwilligers bij) ecologische monitoring bij Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren te vergroten. Binnen het politieke domein is kennis over de natuur vooral van belang in een context van bescherming en beleid. Daarom opereert de VOFF bij voorkeur samen met andere organisaties. Dit komt tot uitdrukking in het lidmaatschap van de Groene elf en het samen met NM, VB, SBB en WNF organiseren van groene masterclass voor kamerleden en fractiemedewerkers.

KNNV
KNNV

KNNV

Met de KNNV wordt samengewerkt op het gebied van publieksactiviteiten zoals themajaren, artikelen, aankondigen van excursies en thematische inventarisatieweekenden.

Klik hier voor de website van de KNNV

LifeWatch
LifeWatch

LifeWatch

LifeWatch en de PGO's verenigd in de VOFF ondertekenden in januari 2012 een Memorandum of Understanding waarin de intentie uitgeproken wordt om elkaars netwerken beter op elkaar aan te laten sluiten. Beide partijen willen het wetenschappelijk onderzoek naar planten en dieren verder bevorderen door kennis en expertise onderling beter uit te wisselen. De VOFF krijgt onder meer zitting in de General Council terwijl er voor de PGO's goede kansen ontstaan projecten te verwezenlijken op het gebied van het ontwikkelen van tools en kennisproducten op het gebied van dataverwerking, analyse en decision support.

Klik hier voor de website van LifeWatch

Naturalis Biodiversity Center
Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center

PGO’s en Naturalis werken samen aan de tot stand koming van een centrale taxonomie. Op basis daarvan kan verdere kennis over biodiversiteit ontwikkeld worden. De samenwerking concentreert zich in eerste instantie op publieke voorlichting op het gebied van biodiversiteit en krijgt onder meer gestalte in de Nederlandse Reeks Flora en Fauna, de ontwikkeling van het Nederlands Soortenregister en de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Programma Natuur in Nederland.

Klik hier voor de website van Naturalis Biodiversity Center

Natuurmonumente
Natuurmonumente

Natuurmonumente

Sinds 2008 werken Natuurmonumenten en de VOFF structureel samen op het gebied van werven van waarnemers, uitwisselen van natuurgegevens en ontwikkelen van methodieken op basis waarvan het beheer in de terreinen aangestuurd en geëvalueerd kan worden.

Klik hier voor de website van Natuurmonumenten

NLbif
NLbif

NLbif

De VOFF is actief (bestuurs)lid van de het Nederlandse knooppunt van Gbif en wil een bijdrage leveren aan het verknopen van alle vrijwilligersnetwerken rondom één technisch systeem van kennis en informatie. Behalve NDFF data leveren de PGO’s de kennis, informatie en instrumenten waarmee een internationale gemeenschap van wetenschappers onderzoek kan doen naar verspreiding, voorkomen, ecologie en fenologie van de Nederlandse biodiversiteit.

Klik hier voor de website van NLbif

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

In juni 2012 ondertekenden Titia Wolterbeek (directeur Vlinderstichting/secretaris Stichting VOFF) en Herman Sieben (directeur Staatsbosbeheer) een samenwerkingsovereenkomst om onze kennis van de natuur en de kwaliteit van het natuurbeheer te verbeteren. De samenwerking heeft o.a. betrekking op het werven van vrijwillige waarnemers, het opleiden van vrijwilligers en beheerders, het ontwikkelen van onderzoeksmethodes waarmee de kwaliteit van het natuurbeheer in de gaten gehouden kan worden, het ontwikkelen van een invoerportaal zodat natuurgegevens voortaan altijd op dezelfde wijze gestructureerd worden en het uitwisselen van natuurgegevens via de Nationale Databank Flora en Fauna. Met Natuurmonumenten sloot de Stichting VOFF al eerder een vergelijkbare overeenkomst.

Klik hier voor de website van Staatsbosbeheer

RSS
Back To Top